Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Osoby lub podmioty chcące przyłączyć się do miejskiej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej powinny:

 

Wystąpić do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.
Zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy Projektantowi (posiadającemu uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie). Dokumentację należy uzgodnić w Wydziale Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz w Przedsiębiorstwie.

Zlecić wykonanie przyłączy Kierownikowi Budowy (posiadającemu uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie)

  • włączenie do czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonuje Przedsiębiorstwo, na podstwie uzgodnionej dokumentacji i pisemnego zlecenia
  • zgłosić odbiór robót przyłącza (przed zasypaniem wykopu) - tel. 501-028-526 lub 501-028-537,
  • zlecić Przedsiębiorstwu odbiór zestawu wodomierzowego oraz plombowanie wodomierza na wodzie miejskiej lub wodzie własnej,
  • dostarczyć: mapę z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza (wersja papierowa oraz cyfrowa w formacie plików dwg lub dxf), protokół odbioru robót sporządzony przez Kierownika Budowy oraz kopię uprawnień Kierownika Budowy. 
Wystąpić do Przedsiębiorstwa z Wnioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody lub/i odbiór ścieków.

 

 

 

 

 

 

Budowa przyłączy

W obowiązującym stanie prawnym, przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, przewidują następujące procedury, na podstawie których można realizować budowę przyłącza:

  1. pozwolenie na budowę (art. 30 ust. 1a),
  2. zgłoszenie (art. 30 ust. 1 pkt. 1a w  zw.  z art. 29 ust.1 pkt. 20),
  3. bez zgłoszenia (art. 29a).