RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

Plan Podziału Spółki

Ogłoszenie Planu Podziału Spółki

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Muszynie, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  XII Wydział Gospodarczy  KRS pod numerem 0000028842.

działając na podstawie art.  535 §3 k.s.h. ogłasza, że dnia 18.05.2018r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan podziału PGK sp. z o.o. (spółka dzielona) w trybie art. 529 § 1
pkt. 4) k.s.h., poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Zapopradzie sp. z o.o., części majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Muszynie stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną) i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości  na stronach internetowych Spółki:

https://bip.malopolska.pl/pgkmuszyna/ oraz  http://www.pgk.muszyna.pl/

Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.

 

Poniżej link do dokumentacji w formie elektronicznej:

http://bip.malopolska.pl/pgkmuszyna,m,305333,plan-podzialu-spolki.html