RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

Ogłoszenie – Badanie Sprawozdania Finansowego

 

 

 

 

OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Muszyna, 22.03.2019

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz.1089).

Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:

  • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.: do dnia 31 maja 2018r.
  • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.: do dnia 31 marca 2019r.

W ramach badania Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie oczekuje
od Wykonawcy:

1. dostarczenia wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt , w formacie .doc oraz .pdf;

2. obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i ewentualnie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.  Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie raz Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie, rozpatrujących sprawozdanie za rok obrotowy 2018 i 2019 ponosi firma audytorska;

3. w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń w zakresie rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie,

4. Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie

ul. Piłsudskiego 128

33-370 Muszyna,

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie – za rok obrotowy 2018 i 2019”. Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 29.03.2019r. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą odrzucone.

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2. Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich.

3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów.

4. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).

5. Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.

6. Oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym terminu realizacji zlecenia.

7. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

8. Całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata obrotowe.

9. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki.

10. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

11. Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów z branży ciepłowniczej, w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kryteriami oceny i wyboru będą:

1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,

2. Cena.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie w terminie do dnia 15.04.2019 r. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Muszynie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

 

mgr inż. Mariusz Rymarczyk

Prezes Zarządu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie