Oczyszczalnia Żegiestów

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną opartą o technologię z wykorzystaniem niskoobciążonego osadu czynnego z pełną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego w pracujących cyklicznie reaktorach z pełną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego wraz z chemicznym strącaniem fosforu. W części mechanicznej ścieki przepływają przez filtr schodkowy oraz separator piasku. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w reaktorach biologicznych typu SBR. Proces oczyszczania ścieków przebiega bezobsługowo i następuje w reaktorze w procesie nitryfikacji – denitryfikacji. Powstający nadmiar osadu czynnego poddawany jest tlenowe stabilizacji w komorach stabilizacji osadu. Ustabilizowany tlenowo i zagęszczony grawitacyjnie osad okresowo wywożony jest wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Muszynie, gdzie poddawany jest cedzeniu na poletkach osadowych. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki z miejscowości Żegiestów.

Przepustowość oczyszczalni  Q =  347,32 m3/d.

Podstawowe obiekty oczyszczalni:

·         Zbiornik zlewczy wraz z przepompownią

·         Filtr schodkowy,

·         Piaskownik,

·         Komory napowietrzania,

·         Osadniki wtórne,

·         Komora ścieków oczyszczonych

·         Komora stabilizacji tlenowej osadu,

·         Stacja dmuchaw.

pgk (10).jpg
pgk (14).jpg
pgk (36).jpg

pgk (5).jpg
pgk (25).jpg
pgk (34).jpg

pgk (24).jpg