Zakres działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy Muszyna w zakresie gospodarki komunalnej obejmującej;

  • Zaopatrywanie ludności, podmiotów gospodarczych i innych jednostek w wodę,
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi w tym zakresie,
  • Eksploatacja, konserwacja oraz remonty obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • Wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • Uzgadnianie dokumentacji technicznej
  • Wykonywanie robót w zakresie inwestycyjnym w branży wodociągowo – kanalizacyjnej,
  • Odbiór i wywóz stałych odpadów komunalnych,
  • Odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników ze zbiorników bezodpływowych (szamb),
  • Letnie i zimowe oczyszczanie dróg.