RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

INFORMACJA PGK spółka z o.o. DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Jak donoszą ogólnopolskie i regionalne media sytuacja dotycząca gospodarowania odpadami w całym kraju jest coraz trudniejsza.  Kolejne gminy podnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dzieje się tak właściwie wszędzie tam, gdzie ogłaszane są nowe przetargi. Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowania odpadów. Problem ten dotyczy całego kraju. I nie ma wątpliwości, że nie ominie on również Muszyny. Podwyżki opłat za odbiór

i zagospodarowanie odpadów są radykalne. W wielu gminach podwyżki przekraczają nawet 100 procent, a odpadów wielkogabarytowych 300 procent.

Obowiązująca ustawa o zagospodarowaniu odpadów wprowadza wiele wymogów i opłat, które są nakładane na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów. Koszty zagospodarowania rosną z roku na rok w zastraszającym tempie. W roku 2017 stawka opłaty Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach) wynosiła 74,26 zł/tonę zdeponowanych odpadów na składowisku, w roku 2018 - 140 zł/tonę (wzrost prawie 100%), a w kolejnych latach ma się kształtować następująco: rok 2019 - 170 zł/tonę, w roku 2020 planowana jest opłata w wysokości aż 240 zł/tonę.

Opłaty te są odprowadzane do budżetu państwa. To z kolei spowodowało wzrost opłat ponoszonych przez firmy świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (potocznie zwanymi RIPOK). Do tego dochodzi wzrost minimalnego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794), wzrost kosztów robocizny, wzrost cen paliwa oraz energii, sytuacja na rynku pracy, ubezpieczenie składowiska odpadów, monitoring wizyjny, a także niewystarczająca liczba odpowiednich instalacji przetwarzania odpadów. Poza wskazanymi powyżej czynnikami, do wzrostu opłaty przyczynił się także skokowy wzrost produkcji śmieci w ostatnich latach w każdej, również w naszej gminie. To tylko nieliczne elementy składowe, które kształtują cenę. Nie ma też co ukrywać, że
w przetargach nie ma żadnej konkurencji, bo uczestniczy w nich zaledwie jedna firma, która dyktuje własne ceny.  Jak się dowiadujemy, w całym kraju występuje dramatyczna sytuacja 
z utylizacją odpadów typu PET (butelki po wodzie, sokach, napojach itp.).  Dotychczasowy odbiorca,  którym były firmy chińskie, nie przyjmuje dzisiaj tych opakowań. Czy zatem Polska zostanie zasypana odpadami, a dotychczasowy program segregacji i utylizacji odpadów legnie w gruzach? Trudno dziś na to pytanie odpowiedzieć, bo tu decyzja należy do Rządu, ale wiemy na pewno, że czeka nas podwyżka cen za odpady.

W Muszynie przez kilka lat udawało się utrzymać cenę odpadów komunalnych na stałym poziomie.  Nasza  Firma nie zwiększała tych opłat, pomimo wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Niestety na przestrzeni lat 2017-2019, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych uległy gwałtownemu zwiększeniu koszty odbioru i zagospodarowania poszczególnych odpadów przez RIPOK oraz stacje przetwarzające odpady. Należy pokreślić, że podczas dwóch postępowań przetargowych zostały złożone tylko pojedyncze oferty. Na żadne zadanie na 2019 r. nie było ofert konkurencyjnych. Świadczy to o tym, że rynek został zmonopolizowany, a my wszyscy zostaliśmy skazani na ponoszenie tak wysokich opłat. W tej sytuacji PGK zmuszone jest do przyjmowania zaoferowanych w przetargu cen.

A zatem wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów również nie ominie naszej gminy.  Wynika on z przeprowadzonego przetargu, który jednoznacznie potwierdza, że koszty zagospodarowania odpadów rosną dramatycznie.

Zmiany poszczególnych jednostkowych cen netto przedstawiono w poniższej tabeli:

 

Uwzględniając obowiązujący harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz przyjmując ceny z postępowań przetargowych na 2019 rok i ceny za zagospodarowanie odpadów przez RIPOK, należałoby  zwiększyć stawkę za odpady komunalne przypadającą na 1 osobę/miesięcznie  z dotychczasowych 9 zł na 15,60 zł.

Tak drastyczny wzrost cen nie jest jednak do zaakceptowania, dlatego PGK  prowadzi dalsze rozmowy oraz szuka możliwości obniżenia kosztów odbioru odpadów. W najbliższym czasie zostaną zakończone prace, które pozwolą wybrać optymalny wariant gospodarowania odpadami, przy jednoczesnym obniżeniu rzeczywistych opłat przypadających na osobę. Wiele czynności tzw. selekcyjnych zamierzamy wykonywać sami, tzn. przez naszych pracowników. Pozwoliłoby to uzyskać określone oszczędności. Zamierzamy też zmienić harmonogramy odbioru odpadów poprzez zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów typu plastik, a zmniejszyć liczbę wywozu odpadów komunalnych, na wywóz których zauważamy mniejsze zapotrzebowanie, niż obecnie założone (kubły wypełnione tylko częściowo). Będziemy podejmowali także działania w kierunku znalezienia nowych odbiorców na odpady wielkogabarytowe i typu PET. Sądzimy, że to pozwoliłoby uzyskać oszczędności rzędu 2 - 3 zł na osobę/miesięcznie. Te nowe rozwiązania zostaną zaproponowane już wkrótce i podane do publicznej wiadomości. 

 

mgr inż. Mariusz Rymarczyk

Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Muszynie