Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie uzyskało dofinasowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”.

 

W dniu 09.09.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie Nr POIS.02.03.00-00-0081/16-00 z dnia 09.09.2016 r.

 

Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia brutto: 76 059 881,17 zł., w tym podatek VAT w  wysokości: 13 920 213,55 zł.

Planowane koszty kwalifikowane: 62 139 667,62 zł
Planowane wydatki kwalifikowane: 46 604 750,72 zł.

Kwota dofinansowania  na realizację Projektu: 39 614 038,10 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3.  „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.